logo
logo
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
Privacy Statement

SC Genemuiden hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Reglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

SC Genemuiden houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Reglement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als SC Genemuiden zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Reglement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via onderstaande contactgegevens:

SC Genemuiden
Postbus 143
8280 AC Genemuiden
secretariaat@sc-genemuiden.nl

Verwerking van persoonsgegevens van leden, vrijwilligers, sponsoren en overigen

Persoonsgegevens van leden, vrijwilligers, sponsoren en overigen worden door SC Genemuiden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden a.g.v. voetbal- en andere activiteiten bij de vereniging;
 • Communicatie over het lidmaatschap en-of activiteiten en/of uitnodigingen;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het lidmaatschap c.q. uw activiteiten als vrijwilliger
 • Het lidmaatschap van de Businessclub van SC Genemuiden (sponsoren)

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SC Genemuiden de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Roepnaam
 • Voorletters
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Nationaliteit
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadres
 • Bankgegevens
 • Gegevens m.b.t. het beroep

Uw persoonsgegevens worden door SC Genemuiden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en de vrijwilligersactiviteiten en daarna gedurende 2 jaar in het bestand van oud-leden;
 • In de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Registratie gegevens van spelers in een speler volgsysteem:

Persoonsgegevens van spelers worden door SC Genemuiden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Registratie van voetbaltechnische gegevens van een speler

Grondslag voor deze gegevens:

 • Het ingedeeld zijn in een team en het deelnemen aan trainingen en wedstrijden.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SC Genemuiden de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Relatienummer
 • Roepnaam
 • Voorletters
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Team

Uw persoonsgegevens en de voetbaltechnische gegevens worden door SC Genemuiden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat de speler actief deelneemt aan trainingen en/of wedstrijden.

Wie bezwaar heeft tegen registratie van de voetbaltechnische gegevens kan dat schriftelijk kenbaar maken bij de secretaris van de vereniging.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door SC Genemuiden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijvingsformulier Nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SC Genemuiden de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door SC Genemuiden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van potentieel lid en/of vrijwilliger en overige geïnteresseerden

Persoonsgegevens van een potentieel lid en/of vrijwilliger en overige geïnteresseerden worden door SC Genemuiden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op sociaal medium.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SC Genemuiden de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Roepnaam
 • Voorletters
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Nationaliteit
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadres
 • Bankgegevens
 • Gegevens m.b.t. het beroep

Uw persoonsgegevens worden door SC Genemuiden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een potentieel lid of vrijwilliger of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers en vrijwilligers met een vrijwilligersovereenkomst

Persoonsgegevens van medewerkers en vrijwilligers met een vrijwilligersovereenkomst worden door SC Genemuiden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst resp. vrijwilligersovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst resp. vrijwilligersovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SC Genemuiden de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Roepnaam
 • Voorletters
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Nationaliteit
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadres
 • Bankgegevens
 • Kopie ID
 • BSN-nummer

Uw persoonsgegevens worden door SC Genemuiden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een overeenkomst heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar

Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren / leden van de Businessclub

Persoonsgegevens van sponsoren worden door SC Genemuiden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de sponsorovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Administratieve doeleinden a.g.v. het (potentiële) sponsorschap
 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten
 • Verzenden van fysieke en/of digitale uitnodigingen voor activiteiten
 • Informatieverstrekking over (nieuwe) sponsoren
 • Communicatie over het lidmaatschap en/of activiteiten

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SC Genemuiden de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Roepnaam
 • Voorletters
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Naam partner
 • Geboortedatum partner
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadres
 • Bankgegevens

Uw persoonsgegevens worden door SC Genemuiden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een overeenkomst heeft en daarna gedurende … jaar in in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving;
 • Het verzorgen van de (financiële en salaris-) administratie;
 • Het verzorgen van digitale (nieuws)brieven en uitnodigingen;
 • Het verzorgen van de ledenadministratie (via Sportlink).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Uitzondering hierop is de voetbalbond KNVB, die via Sportlink inzage heeft in de gegevens, aangezien alle leden van de bond verplicht staan ingeschreven. Met partijen (verwerkers) waarmee dat wel het geval is, maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Buiten de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger. In de procedure aanmelden wordt vastgelegd dat men kennis heeft genomen van het privacy-beleid. Dit beschouwen wij als de digitale handtekening namens de gezaghebbende.

Bewaartermijn

SC Genemuiden bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens SC Genemuiden van uw gegevens kennis kunnen nemen,zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Daar waar dat mogelijk is hanteren we een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op de systemen;
 • We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Dinsdag 6 augustus 2024
oefenwedstrijd
v.v. Staphorst - Sportclub Genemuiden
Aanvang 20.00 uur
Sportpark het Noorderslag
Parallelweg 27, 7951 AT Staphorst

 

Scheidsrechter: ntb
Assistent-scheidsrechter: ntb
Assistent-scheidsrechter: ntb
 


Live Podcast


Webshop Sportclub Genemuiden

Privacy beleid Sportclub Genemuiden

Vacatures Sportclub Genemuiden

Aanmelden nieuw lid